ราชกิจจาฯ ประกาศเสียสัญชาติไทยจำนวน 13 คน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การเสียสัญชาติไทย ลงในเว็บไซต์ โดยมีเนื้อหารายละเอียดดังนี้

ด้วยบุคคลผู้มีสัญชาติไทยได้สมรสกับคนต่างด้าวและมีกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของประเทศนั้นๆ ยอมรับให้เข้าถือสัญชาติของสามีหรือภรรยาได้ซึ่งปัจจุบันได้ขอเข้าถือสัญชาติของสามีหรือภรรยาแล้วและได้แสดงความจํานงสละสัญชาติไทยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงไว้ถูกต้องย่อมสละสัญชาติไทยได้ตามความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่๔)พ.ศ. ๒๕๕๑กรณีดังกล่าวมีผลให้บุคคลผู้มีสัญชาติไทยซึ่งได้สมรสกับคนต่างด้าว เสียสัญชาติไทยโดยการสละสัญชาติไทยตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ. ๒๕๐๘ จํานวน ๑๓ รายโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

2 สาวนักฟิตหุ่น ใครจะเชื่อว่าพวกเธอเคยเป็น “ธิดาช้าง”
๑. นางณิช แนมไธสง บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติจีน (ไต้หวัน) ตามสามี

๒. นางพรรณี เฉิน บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติ จีน (ไต้หวัน) ตามสามี

๓. นางสาวสมพร จ๊ะโพ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติจีน (ไต้หวัน) ตามสามี

๔. นายสมบูรณ์ ทบพักตร์ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติจีน (ไต้หวัน) ตามภรรยา

๕. นางวิรากร วัชรคุณากร บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติจีน (ไต้หวัน) ตามสามี

๖. นางสาวกนกอร โพธินันท์ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาตไทยไปถือสัญชาติสิงคโปร์ตามสามี

๗. นายสมภพ จิรสนธิการณ์ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติสิงคโปร์ตามภรรยา

๘. นายธีรเทพ วิสิทธิ์ธนมาศ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติสิงคโปร์ตามภรรยา

๙. นางสาวนุชรี ไกรษร บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติสิงคโปร์ตามสามี

๑๐. นางสาวสายบัว สมบุญจันทร์ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติสิงคโปร์ตามสามี

๑๑. นางสาวภัทรินทร์ กุศลผลิน บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติสิงคโปร์ตามสามี

๑๒. นางสาวปริยาภรณ์ ชื่นทศพลชัย บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติสิงคโปร์ตามสามี

๑๓. นางสาวรุ่งใจ ทานะสิงห์ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติสิงคโปร์ตามสามี

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศณวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย