โครงการ ปลูกป่าชายเลนชายทะเลบางขุนเทียน คืบหน้าแล้ว 220 ไร่

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กทม.ยังคงเดินหน้าปลูกป่าชายเลนชายทะเลบางขุนเทียน “โครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” เพื่อทวงคืนผืนดินและฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลแห่งเดียวของกรุงเทพฯ ที่สูญหายไปกว่า 3,000 ไร่ให้ฟื้นกลับคืนมา โดยปัจจุบัน เราสามารถปลูกต้นโกงกางใบใหญ่ซึ่งเป็นพืชน้ำพื้นถิ่นได้แล้วทั้งสิ้น 220 ไร่ จำนวนที่ปลูกได้อาจจะดูน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนป่าชายเลนที่เสียหายไป ก็เนื่องจากปัจจัยด้านสภาพดิน น้ำ คลื่นและลมทะเลครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหน้าทะเลจะประสบกับปัญหาคลื่นลมแรง อุณหภูมิของดินและน้ำมีความร้อนค่อนข้างสูง ทำให้อัตราการรอดของต้นไม้มีน้อยมาก แต่เราก็ไม่ท้อครับ พยายามหาทุกวิธีที่จะทำให้ต้นกล้าโกงกางอยู่รอดและเติบโตให้ได้

ที่ผ่านมา กทม.ได้แก้ไขปัญหาการกัดเซาะหน้าดินและคลื่มลมแรงโดยการปักเสาไฟฟ้าปิดกั้นคลื่นหน้าแนวไม้ไผ่และปักแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น รวมถึงทดลองปลูกต้นกล้าโกงกางในกระบอกไม้ไผ่และในกระบะปลูกเพื่อเป็นเกราะป้องกันโคนและราก ส่วนกล้าไม้โกงกางที่จะนำลงปลูกต้องเพาะพันธุ์ให้ได้ความสูง 1.5 เมตร และมีความแข็งแรงถึงจะนำลงปลูกได้ครับ นอกจากนี้กทม.ยังได้หารือถึงแนวทางในการนำดินจากการขุดลอกของกรมเจ้าท่ามาถมเพื่อพัฒนาฟื้นฟูป่าชายเลนเพิ่มเติมอีกด้วย

กทม.ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ที่บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนให้โครงการปลูกป่าชายเลนชายทะเลบางขุนเทียนก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องครับ โดยเงินเหล่านี้เรานำมาใช้ในการบริหารจัดการโครงการฯ เช่น การจ้างแรงงานในพื้นที่เพื่อเพาะพันธุ์และบำรุงรักษาต้นกล้าโกงกาง การกำจัดเพรียงทะเลที่มาเกาะกินต้นอ่อน การจัดทำแนวกันคลื่น ตลอดจนการซ่อมแซมแนวกันคลื่นที่ชำรุด และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประชาชนทุกคนก็มีส่วนสนับสนุนการปลูกป่าชายเลนชายทะเลบางขุนเทียนได้ โดยบริจาคเงินผ่านบัญชี “มูลนิธิปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 เลขที่บัญชี 986-6-52839-1