ราชกิจจาฯประกาศ ‘ภูมิธรรม-อดิศร-ประยุทธ์-สุรพล’ พ้นจากขรก.รัฐสภาฝ่ายการเมือง

24 ธ.ค.63 – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎรเรื่อง ให้ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองพ้นจากตําแหน่ง

ด้วย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ได้พ้นจากตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ จึงเป็นเหตุให้ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ต้องพ้นจากตําแหน่ง

ตามมาตรา ๙๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๔ คน ดังนี้

๑. นายภูมิธรรม เวชยชัย ตําแหน่งที่ปรึกษาผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

๒. รองศาสตราจารย์ พิเศษ อดิศร เพียงเกษ ตําแหน่งโฆษกผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

๓. นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ ตําแหน่งเลขานุการผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

๔. นายสุรพล เกียรติไชยากร ตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการผู้นําฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ชวน หลีกภัย
ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ราชกิจจาฯประกาศ 'ภูมิธรรม-อดิศร-ประยุทธ์-สุรพล' พ้นจากขรก.รัฐสภาฝ่ายการเมือง 1