โปรดเกล้าฯพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตร จำนวน 8 นาย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ลงในเว็บไไชต์เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2561 ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา๕ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน ๘ นาย ดังนี้

๑. ว่าที พันเอก กฤตนัย พันธบุตร เป็น พันเอก
๒. ว่าที พันโทหญิง ปภัสสร สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันโทหญิง
๓. ว่าที พันโทหญิง นัดดา ศาลางาม เป็น พันโทหญิง
๔. ว่าที พันตรี วสัน แพงศรี เป็น พันตรี
๕. ว่าที ร้อยเอก ชนาธิป ผลปราชญ์ เป็น ร้อยเอก
๖. ว่าที ร้อยโท ณรงค์ ช่านาญปืน เป็น ร้อยโท
๗. ว่าที ร้อยโท เพชร จันทร์อินทร์ เป็น ร้อยโท
๘. ว่าที ร้อยโท จิรธัช หนองบัว เป็น ร้อยโท

ทั้งนี้ ลำดับที่ ๑ ลำดับที่ ๔ ถึงลำดับที่ ๗ ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ลำดับที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ ลำดับที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ และลำดับที่ ๘ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน