ดูชัดๆไทม์ไลน์ วันรับเงิน 4,000 บาท และขัันตอน วิธีการ ลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน

ภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการ “ม.33 เรารักกัน” ภายใต้กรอบวงเงิน 37,100 ล้านบาท แหล่งงบประมาณจากแผนเงินกู้ในส่วนของแผนช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากโควิด-19 โดยให้สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 4,000 บาทต่อคน จำนวน 9.27 ล้านคน ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เช่นเดียวกับโครงการ “เราชนะ”

ทั้งนี้วันที่ 21 ก.พ.2564 กระทรวงการคลัง และธนาคารกรุงไทย ได้เปิดให้มีการลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการ ม.33 เรารักกัน ตั้งแต่เวลา 06.00 -23.00 น.ของทุกวัน เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 21 ก.พ.-7 มี.ค.64

โดยต้องมีคุณสมบัติ มีสัญชาติไทย มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีไม่เกิน 5 แสน (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563) เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่อยู่ในระบบประกันสังคมตั้งแต่วันที่ ครม.อนุมัติ หรือ เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 ม.ค.2564 ซึ่งเป็นวันที่ถูกตัดสิทธิ์จากโครงการ “เราชนะ” ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐ

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียน

เข้าสู่เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

กดปุ่ม “ประชาชนลงทะเบียนใหม่” (ปุ่มสีแดง)

อ่านเงื่อนไข พร้อมทำเครื่องหมายในช่อง “ข้าพเจ้าได้อ่าน และตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมข้างต้น”

จากนั้นกด “ยืนยัน” (ปุ่มสีฟ้า)

กรอกข้อมูล คำนำหน้า ชื่อ, นามสกุล, เลขบัตรประจำตัวประชาชน, เลขหลังบัตรประชาชน, วัน เดือน ปี เกิด, จังหวัดที่พักอาศัย, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์ (ถ้ามี)

กดปุ่ม “ลงทะเบียน” (ปุ่มสีฟ้า)

ระบบจะให้ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกอีกครั้ง หากถูกต้อง กด “ยืนยัน” (ปุ่มสีฟ้า)

ระบบจะขึ้นให้กรอกเลข OTP

นำเลข OTP ที่ส่งเข้าผ่านโทรศัพท์มือถือมากรอก

ระบบจะขึ้นว่า “ลงทะเบียนสำเร็จ โปรดตรวจสอบผลการสมัคร วันที่ 15 มี.ค. 64 ผ่าน www.ม33เรารักกัน.com

กดปุ่ม “ตกลง” (ปุ่มสีฟ้า)

เสร็จสิ้นการลงทะเบียน

สำหรับไทม์ไลน์การโอนเงินจะแบ่งเป็น 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งแรก วันที่ 22 มีนาคม 2564

ครั้งที่สอง วันที่ 29 มีนาคม 2564

ครั้งที่สาม วันที่ 5 เมษายน 2564

ครั้งที่สี่ วันที่ 12 เมษายน 2564

โดย วันที่ 22 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564 เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการ “เราชนะ”