พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าจำนวน 9 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และฝ่ายใน จำนวน 9 คน ดังนี้

ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า

  1. พลตำรวจตรี วิมพันธุ์ ราชประดิษฐ์

ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า

  1. พลตรี จิรศักดิ์ สนิทมัจโร
  2. พลอากาศตรี ชาตรี พลสยม
  3. พลอากาศตรี เอกอุ เอี่ยมอรุณ
  4. พลเรือตรี ปุณณวัชร สอ้านวงศ์
  5. พลเรือตรี กิตติ โลหารชุน
  6. นายพศวัต เพ็ชรก้อน
  7. นายถนอม กรมวังก้อน

ทุติยจุลจอมเกล้า ฝ่ายใน

  1. พันโทหญิง อังสณา ชมมณี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2564

ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าจำนวน 9 ราย 1