มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 38 นายทหารราชองครักษ์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการสนองพระเดชพระคุณในหน้าที่นายทหารราชองครักษ์

อำศัยอำนำจตำมความในมาตรา ๑๕ ของ รัฐธร รมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๖ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์พุทธศักราช ๒๔๘๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการสนองพระเดชพระคุณในหน้าที่นายทหารราชองครักษ์ อีกวาระหนึ่ง จำนวน ๓๘ นาย ดังนี้

๑. พลเอก ปราการ ปทะวานิช
๒. พลเอก อยุทธ์ ศรีวิเศษ
๓. พลเอก ศรชัย กาญจนสูตร
๔. พลโท กิตติชัย วงศ์หาญ
๕. พลโท วรวุฒิ วุฒิศิริ
๖. พลโท ณัฐวุฒิ นาคะนคร
๗. พลตรี อิศเรศ พุ่มมาก
๘. พลตรี สุพล จันทร์ผ่อง
๙. พันเอก เสด็จ อาคะจักร
๑๐. พันเอก อนุสรณ์ สิทธิสกุลรัตน์
๑๑. พันเอก อินทนนท์ รัตนกาฬ
๑๒. พันเอก ศักดิ์ระวี พึ่งเย็น
๑๓. พันเอก พิทยากูล โพธิสุวรรณ
ลำดับที่ ๑ ถึง ๑๓ ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

๑๔. พลเอก สิริพจน์ รำไพกุล
๑๕. พลเอก วิรัตน์ นาคจู
๑๖. พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา
๑๗. พลโท สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา
๑๘. พลโท พิเศษ ศิริเกษม
๑๙. พลโท มานพ สัมมาขันธ์
๒๐. พลโท ภาสกร ทวีตา
๒๑. พลตรี ฐกัด หลอดศิริ
๒๒. พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์
๒๓. พลตรี วิชาติ เอี่ยมไพจิตร์
๒๔. พลตรี ณรงค์ สวนแก้ว
๒๕. พันเอก ถนัด พูนนายม
๒๖. พันเอก วุทธยา จันทมาศ
๒๗. พันเอก วิชิต มักการุณ
๒๘. พันเอก ยรรยง ทิพาปกรณ์
๒๙. พันเอก สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล
๓๐. พันเอก รุ่งโรจน์ อนันตโท
๓๑. พันเอก อนุชา โนนคู่เขตโขง
๓๒. พันเอก เดชา ศรีมงคล
๓๓. พันเอก ชาคริต อุจะรัตน
๓๔. พันเอก อัศวิน อินทนนท์
๓๕. พันเอก จักรพงศ์ พันธุ์มงคล
๓๖. พันเอก ชนินทร์ สิงหนาทนิติรักษ์
๓๗. พันเอก สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ
ลำดับที่ ๑๔ ถึง ๓๗ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

๓๘. พันเอก ปริทัศน์ บุนนาค
ลำดับที่ ๓๘ ตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/137/T_0001.PDF