พระราชทานยศ ‘ตํารวจชั้นสัญญาบัตร’ จํานวน 19,261 นาย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เมื่อ 27 ก.ค.2565 เรื่อง พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตรให้แก่ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถมีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมาจํานวน ๑๙,๒๖๑ ราย ดังนี้

๑.ว่าที่ร้อยตํารวจโทสุรฤทธิ์ พลังฤทธิ์ เป็นร้อยตํารวจโท ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๒.ว่าที่ร้อยตํารวจเอก เดชขุนบุรุษ เป็นร้อยตํารวจเอก ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๓.ว่าที่ร้อยตํารวจตรีเกียรติศักดิ์ โสภา เป็นร้อยตํารวจตรี ตั้งแต่วันที่ ๓๑มีนาคม ๒๕๖๓

๔.ว่าที่ร้อยตํารวจตรีเจตนิพิฐ ถนนทอง เป็นร้อยตํารวจตรี

๕.ว่าที่ร้อยตํารวจตรี ณัฐชนน บุญเจริญ เป็นร้อยตํารวจตรี

๖.ว่าที่ร้อยตํารวจตรีพีรวัส สองจันทร์ เป็นร้อยตํารวจตรี

๗.ว่าที่ร้อยตํารวจตรีพีรสรณ์ สะเริญรัมย์ เป็นร้อยตํารวจตรี

๘.ว่าที่ร้อยตํารวจตรีสุรยุทธ หลวงพิทักษ์ เป็นร้อยตํารวจตรี

ทั้ง๕ รายนี้ตั้งแต่ วนที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

๙.ว่าที่ร้อยตํารวจตรีหญิง ปาลินรดา รอดบางยาง เป็นร้อยตํารวจตรีหญิงตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

๑๐.ว่าที่ร้อยตํารวจตรีฉัตรธาร ลิ้มอุปถัมภ์ เป็น ร้อยตํารวจตรี อ่านรายละเอียดทั้งหมด เล่มที่1 เล่มที่2