นายกฯขอเยาวชนรวมพลังเลือกผู้นำท้องถิ่นมุ่งพัฒนาพื้นที่

เมื่อวันที่ 6 กันยายน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. กล่าวให้โอวาทแก่เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ “เยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน” รุ่นที่ 6 จำนวน 120 คน ซึ่งเป็นเยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า เยาวชนคือคนรุ่นใหม่ที่ต้องเติบโตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆของโลก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ดังนั้นจำเป็นต้องเตรียมคนและบุคลากรให้มีความพร้อมต่อภัยคุกคามทั้งรูปแบบเก่าและใหม่ เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันตามแนวทางยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาในพื้นที่จะต้องร่วมมือกันโดยการใช้หลักกฎหมาย ขณะเดียวกันการอยู่ร่วมกัน ต้องยึดหลักศาสนาให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบ แม้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่าง แต่ก็ต้องหาจุดร่วมกัน เพื่อพัฒนาในพื้นที่ให้เกิดความสงบสุขและไม่มีความรุนแรง พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลแก้ปัญหาในพื้นที่ ด้วยการปฎิบัติตามกฎหมายปกติ และใช้หลักการเมือง ที่หมายถึงการเมืองเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ ไม่ต้องการใช้ความรุนแรงในพื้นที่

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ยังขอให้เยาวชนเลือกผู้นำท้องถิ่นที่มีความรู้ เพื่อให้มาร่วมพัฒนาพื้นที่ และยังฝากให้ทุกคนช่วยทำให้เกิดความสงบ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มที่ ที่สำคัญขอให้เปิดการเรียนรู้ให้รอบด้าน มีหลักคิดในการเรียนเพื่ออนาคตที่ดี เช่นเดียวกับรัฐบาลที่มีแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ในการพัฒนาประเทศ

สำหรับโครงการนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมมีเป้าหมายให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม และสิทธิของเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และเผยแพร่แก่ครอบครัวและชุมชนต่อไป