‘ตลาดประชารัฐ’ เงินสะพัด1.2พันล้านบาท ผู้ค้ามีรายได้เพิ่ม1,810บาทต่อเดือน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่กระทรวงมหาดไทย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐจำนวน 10 ประเภท ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 9 เดือน โครงการตลาดประชารัฐ สามารถสร้างงาน สร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่ไม่มีสถานที่ค้าขายได้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ นำมาซึ่งรายได้เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน

โฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลตลาดประชารัฐ ดำเนินการเปิดตลาดประชารัฐแล้วทั้งสิ้น 6,610 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการจัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการแล้ว จำนวน 96,246 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.32 มีจังหวัดที่ดำเนินการจัดสรรพื้นที่ให้ผู้ประกอบการเสร็จแล้ว 51 จังหวัด สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั้งประเทศ 1,219.328 ล้านบาท สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1,810 บาทต่อเดือน

นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยกระดับตลาดประชารัฐให้เป็นตลาดเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆ โดยได้คัดเลือกตลาดประชารัฐที่มีศักยภาพเสนอเป็นกิจกรรมในปฏิทิน “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” จำนวน 171 ตลาด ใน 70 จังหวัดทั่วประเทศ

นายนิสิต กล่าวอีกว่า ส่วนการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรในการนำสินค้าเกษตรมาจำหน่ายในตลาด กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลตลาดประชารัฐ ดำเนินการสนับสนุนรับสินค้าเกษตรเพื่อเป็นแหล่งระบายสินค้าทางการเกษตรตามฤดูกาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภาวะสินค้าล้นตลาด อาทิ ข้าวขาว ข้าวหอมมะลิ สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผักพื้นบ้าน/ผักสวนครัว ซึ่งได้ช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว จำนวน 5,702 ราย สร้างรายได้ 2,433,364 บาท และได้ขยายผลตลาดประชารัฐไปยังส่วนราชการที่มีความพร้อมในการสนับสนุนพื้นที่ให้เกษตรกรที่มีศักยภาพและความพร้อมนำสินค้ามาจำหน่ายในตลาด ซึ่งมีส่วนราชการแจ้งความประสงค์ทั้งสิ้น 9 กระทรวง จำนวน 475 แห่งทั่วประเทศ

โฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับก้าวต่อไปของโครงการตลาดประชารัฐ กระทรวงมหาดไทย จะได้ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของตลาด ดำเนินการขยายตลาดประชารัฐในพื้นที่ให้เป็นไปในลักษณะ “ตลาดกลางพืชผลทางการเกษตร” รวมทั้งคัดเลือกและสนับสนุนเกษตรกรในการนำสินค้ามาจำหน่ายในตลาดประชารัฐที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งตลาดประชารัฐที่ดำเนินการอยู่ และตลาดประชารัฐที่หน่วยงานต่างๆ ได้จัดพื้นที่หรือสนับสนุนพื้นที่ เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่มีศักยภาพและความพร้อมได้นำสินค้ามาจำหน่ายในตลาด และจะได้คัดเลือกตลาดประชารัฐที่มีการดำเนินการเป็นเลิศ (Best Practice) ของจังหวัด เช่น ด้านตลาดสะอาด ตลาดปลอดภัย ไม่ใช่โฟม ด้านการท่องเที่ยว และด้านสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อเป็นต้นแบบและถอดบทเรียนผลความสำเร็จสู่การดำเนินงานของตลาดประชารัฐเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป