ครม.เห็นชอบเงินทุนประเดิมอุดหนุนการศึกษา1.2พันล้านบาท หวังช่วยเด็กยากจน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบการขอรับเงินจัดสรรทุนประเดิมและเงินอุดหนุนให้กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1,222.2 ล้านบาท โดยกองทุนดังกล่าวใช้ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนผู้ขาดทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมถึงพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพของครูและอาจารย์ ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวเป็นหน่วยงาน ที่ตั้งขึ้นใหม่ ยังไม่เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณ ได้รับเพียงทรัพย์สินที่โอนมาจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพของเยาวชน จำนวน 24 ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ จึงมีการนำเสนอแผนของบประมาณในปี 2561-2562 มายังรัฐบาล

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวว่า ในส่วนทุนประเดิม เคยมีข้อตกลงกันว่ารัฐต้องจัดสรรเงินทุนประเดิมจำนวน 1 พันล้านบาท แต่กองทุนฯได้เสนอขอครม.ก่อน 700 ล้านบาท เพื่อเป็นงบลงทุนค่าใช้จ่ายบริหารงานพื้นฐานที่จำเป็น และขอรับเงินอุดหนุนอีกจำนวน 522.2 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 1,222.2 ล้านบาท โดยทั้ง 2 ส่วนมีขอบเขตในการใช้จ่ายที่รัดกุมและชัดเจน ในส่วนทุนประเดิมจะนำไปใช้ในเรื่องการจัดสร้างระบบสารสนเทศ ในการบริหารสำนักงานในการติดตามและวิเคราะห์โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบกลุ่มเป้าใหม่ให้มีประสิทธิภาพ ขณะที่เงินอุดหนุนใช้ช่วยเหลือนักเรียนยากจน ซึ่งมีการสำรวจแล้วมีประมาณ 6 แสนคนในสถานศึกษา 3 หมื่นแห่งจะได้รับเงินสนับสนุนในกองทุนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ครม.มีข้อกำหนดไปว่าขอให้กองทุนฯเร่งรัดดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ได้มา ซึ่งเงินประเดิมให้ครบทั้ง 1 พันล้านบาทในปี 2563