เปิดตัวแอป ‘H4U’ สมุดสุขภาพประชาชนเชื่อมโยงข้อมูลการแพทย์กับสถานพยาบาล

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการเปิดตัวแอปพลิเคชั่น “H4U สมุดสุขภาพประชาชน mHealth” ว่ากระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน Health for You หรือ H4U สมุดสุขภาพประชาชน เป็นการดำเนินงานด้าน Digital Transformation ในการพัฒนากระบวนการทำงาน การบริการให้มีประสิทธิภาพ ไปสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 โดยสนับสนุนการรับรู้ข้อมูลด้านสุขภาพและการสาธารณสุขสำหรับประชาชน ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและนำข้อมูลสุขภาพของตนเองในรูปแบบดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก รวมถึงรู้เท่าทันสุขภาวะของตนเอง และเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ช่วยลดต้นทุนการรักษาพยาบาล

สำหรับแอปพลิเคชั่น H4U ทำการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้รับบริการด้านการแพทย์และข้อมูลสุขภาพกับระบบสารสนเทศของสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ โดยใช้หลักการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน HIS Gateway ตามมาตรฐานการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้การรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศตามแนวทาง Cyber Security ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข

การใช้งานแอปพลิเคชั่น จะให้ประชาชนเป็นผู้บันทึกข้อมูลสุขภาพของตนเองเพื่อเก็บประวัติด้านต่างๆ และการเข้ารับบริการด้านสุขภาพ เช่น สถานพยาบาล สมุดสุขภาพครอบครัว ประวัติวัคซีน การจองคิวออนไลน์เพื่อพบแพทย์ในสถานพยาบาล ส่วนหน้าจอแสดงผลมีเมนูแสดง PHR ได้แก่ โรคประจำตัว ค่า BMI ค่าความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือด ผลการตรวจ Lab ผลการวินิจฉัยโรค ประวัติการได้รับวัคซีน ข้อมูลเพื่อการส่งต่อ การนัดหมายแพทย์ และแบบประเมินเบื้องต้นคัดกรองซึมเศร้า ในอนาคตจะมีการเชื่อมต่อกับระบบหมอครอบครัว หมอประจำตัว สามารถปรึกษาผ่านระบบแชตได้โดยตรง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบริการ ลดความแออัดในการรอรับบริการที่โรงพยาบาล ซึ่งแอพพลิเคชั่นดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้แล้วทั้งระบบ Android และ iOS