ประมงจัดกิจกรรมจิตอาสาเย็บอวนไม่ใช้แล้วเป็นถุงเก็บขยะทะเล

นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ชาวประมง ผู้ประกอบการธุรกิจประมง สถาบันการศึกษา จัดทำ “โครงการกำจัดขยะทะเล” ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาปริมาณขยะทะเลที่มีอย่างมหาศาลอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การรณรงค์ไม่สร้างขยะทะเลเพิ่มขึ้น และการเก็บขยะในทะเลขึ้นมาบนฝั่ง โดยทุกภาคส่วนได้มีการดำเนินการกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น จัดกิจกรรม “เย็บอวนประมงที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อเป็นถุงใส่ขยะในทะเลสำหรับเรือประมง” ตั้งเป้าอย่างน้อย 1,000 ถุง ส่งมอบให้กับเรือประมง และภาคีเครือข่าย 13 องค์กร โดยมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน

จากปัญหา “ขยะทะเล” ที่เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และสัตว์น้ำ ดังเห็นได้จากข่าวการตายของสัตว์ทะเลที่กลืนกินถุงพลาสติกบ้าง หลอดน้ำบ้าง ฯลฯ เพราะเข้าใจว่าเป็นอาหาร ซึ่งนับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ขยะพลาสติก ที่มีน้ำหนักเบา ย่อยสลายได้ยาก ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่าร้อยละ 80 ของขยะพลาสติกในทะเล เกิดขึ้นจากกิจกรรมบนฝั่ง ดังนั้น การแก้ปัญหาขยะทะเล จึงต้องเริ่มต้นจากมนุษย์ที่ต้องช่วยกันลดปริมาณการเกิดขยะทะเล

สำหรับกิจกรรม “เย็บอวนประมงที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อเป็นถุงใส่ขยะในทะเลสำหรับเรือประมง” ที่จัดขึ้นเพื่อต่อยอดมาจากการที่มีชาวประมงบางกลุ่มได้ใช้อวนประมงที่ไม่ใช้แล้วเก็บขยะในทะเลขึ้นมาบนฝั่ง เพื่อที่จะให้มีการกำจัดได้อย่างถูกวิธี ซึ่งต้องขอแสดงความชื่นชมในความคิดริเริ่มดังกล่าว โดยอวนที่นำมาเย็บได้มาจากอวนประมงที่ไม่ใช้แล้ว และเรานำมาดัดแปลงเย็บให้มีลักษณะเป็นถุง เพื่อที่จะให้ชาวประมงนำไปใส่ขยะที่เก็บได้จากท้องทะเล หรือที่ติดมาจากเครื่องมือในการทำประมง ซึ่งกรมประมง เชื่อมั่นว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวประมงได้มากขึ้น

ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะเย็บถุงขยะจากอวนประมงให้ได้อย่างน้อย 1,000 ถุง และนำไปส่งต่อให้กับเรือประมงที่เข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 ลำ ซึ่งคาดว่าในแต่ละวันจะสามารถกำจัดขยะทะเลได้จำนวนมาก นอกจากนี้ กรมประมงจะได้ประสานงานกับภาคเอกชนในการที่จะนำขยะเหล่านี้ ไปแปรสภาพนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ กรมประมง เชื่อมั่นว่าจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของทุกภาค