กต.แจงไม่มีนโยบายข่มขู่นักสิทธิมนุษยชน ย้ำมีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 14 กันยายน น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่สหประชาชาติจัดไทยอยู่ในกลุ่ม 38 ประเทศที่มีพฤติกรรมน่าละอายในการตอบโต้หรือข่มขู่ผู้ที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชน ว่า ไทยไม่มีนโยบายหรือเจตนาที่จะคุกคามหรือข่มขู่ นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด ทั้งนี้รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน จึงได้จัดทำมาตรการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยได้พัฒนากระบวนการ กลไก และมาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนให้ได้รับความปลอดภัยและสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตได้ ที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการหลายประการ อาทิ การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนามาตรการในการคุ้มครองนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิด การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางกรอบแนวทางในการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์นักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ถูกละเมิดหรือมีความเสี่ยงต่อการถูกละเมิด

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวอีกว่า รัฐบาลยังได้ปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 และบรรจุประเด็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นหนึ่งในประเด็นหลักของร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ใน พ.ศ. 2562-2566 รวมทั้ง นายกรัฐมนตรี ได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระทำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการ