ครม.ไฟเขียวพรบ.เกษตรกรรมยั่งยืน สยบข่าวลือเด้ง ‘อ.ยักษ์’

เมื่อวันที่ 18 กันยายน พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ… ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยเรื่องนี้จะช่วยสยบข่าวลือเรื่องการเอานายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ออกจากตำแหน่ง รมช.เกษตรสหกรณ์ เนื่องจากเป็นผู้สนับสนุนให้ยกเลิกการใช้สารเคมีอันตรายร้ายแรงกับเกษตรกรรม เมื่อเรื่องนี้ผ่าน ครม.จะเป็นเครื่องยืนยันว่าที่ผ่านมาเป็นเพียงการเต้าข่าวเท่านั้น

ทั้งนี้ สาระสำคัญของกฎหมายดังกล่าว ได้นิยามคำว่า “ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน” ที่เป็นระบบการผลิตทางการเกษตร ที่คำนึงและรักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างความสมดุล เป็นธรรมทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ ให้ครอบคลุมถึงรูปแบบ บุคคลและองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ฉบับนี้ โดยมีคณะกรรมการฯ ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน กำหนดหลักเกณฑ์ให้มีสมัชชาเกษตรกรยั่งยืน เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และกำหนดวิธีการ ที่ดำเนินการภายใต้การสนับสนุนจากภาครัฐ โดยกำหนดพื้นที่เกษตรยั่งยืนร้อยละ 3 หรือประมาณไม่เกิน 5 ล้านไร่ภายใน 5 ปี