‘อดุลย์’ สั่งตั้งกก.สอบข้อเท็จจริงปมทุจริตเงินคนพิการภายใน15วัน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ชี้แจงถึงข้อกล่าวหาการทุจริตเงินคนพิการ ว่าเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้น โดยมีรองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน โดยให้เห็นผลภายใน 15 วัน

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้มีการส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยได้ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 คือ สถานประกอบการต้องรับคนพิการเข้าทำงานสัดส่วน 1: 100 คน หากเกิน 50 คน ต้องรับเพิ่มอีก 1 คน ปัจจุบันคนพิการต้องเข้าทำงาน 64,570 คน บรรจุงานแล้ว 36,315 คน สำหรับมาตรา 34 หากไม่มีการจ้างงาน นายจ้างจะต้องส่งเงินโดยตรงเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ซึ่งกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและสถานประกอบการได้ทราบอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของมาตรา 35 มีการให้สิทธิแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ 7 ประเภท คือ 1.การให้สัมปทาน 2.จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ 3.จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ โดยวิธีกรณีพิเศษ 4.ฝึกงาน 5.จัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก 6.ล่ามภาษามือ 7.ให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ

ทั้งนี้ กรมการจัดหางาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ตรวจสอบสิทธิคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเป็นรายบุคคล เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับ 1.สิทธิที่ให้แก่คนพิการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ 2.มูลค่าของสิทธิที่ให้เป็นไปตามระเบียบหรือไม่ 3.คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการสามารถรับสิทธิที่นายจ้าง/สถานประกอบการให้ได้หรือไม่ ซึ่งกรมการจัดหางานจะแจ้งการให้ใช้สิทธิแก่นายจ้างและแจ้งให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครยังช่วยจับคู่งานระหว่างนายจ้างกับคนพิการ ซึ่งคนพิการขึ้นทะเบียนกับกรมการจัดหางานแล้ว 1,979 คน บรรจุงาน 1,565 คน