สนช.รับหลักการร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ‘อดุลย์’ ยันเอื้อประโยชน์ลูกจ้าง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันนี้ (20 ก.ย.) พิจารณาร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีแรงงาน ชี้แจงความจำเป็นที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม อาทิ เรื่องการเปลี่ยนตัวนายจ้าง ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อธุระจำเป็น ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 3 วันทำงาน กำหนดให้ลูกจ้างหญิงที่มีครรภ์ สามารถลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรได้โดยไม่ถือเป็นวันลา รวมทั้ง การเพิ่มอัตราค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ตลอดจนแก้ไขให้นายจ้างกำหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดในอัตราเท่ากัน ทั้งลูกจ้างชายและหญิง ในงานที่มีค่าเท่าเทียมกัน เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากล และเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองแรงาน

ด้าน สมาชิก สนช.อภิปรายสนับสนุนร่างกฎหมายนี้ เพื่อให้ลูกจ้างได้รับการคุ้มครองและเป็นไปตามมาตรฐานสากล และลงมติรับหลักการด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 177 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 5 เสียง ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา จำนวน 16 คน กำหนดแปรญัตติภายใน 7 วัน ระยะเวลาการดำเนินงาน 30 วัน พร้อมกำหนดนัดประชุมคณะกรรมาธิการฯ ครั้งแรก ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.