รองปลัดมท.เผยภาพรวมขับเคลื่อน ‘ไทยนิยมยั่งยืน’ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากชัดเจน

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน ที่ได้จัดสรรงบประมาณลงไปสู่ชุมชนและหมู่บ้านละ 200,000 บาท มีชุมชนเข้าร่วมการดำเนินการ 82,233 ชุมชน และได้เสนอโครงการถึง 81,558 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เกิดประโยชน์กับประชาชนและคนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ทั้งโครงการที่ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้โครงการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเป็นโครงการที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง ทั้งนี้โครงการต่างๆเหล่านี้ นอกจากจะดำเนินการในเขตพื้นที่กว่า 8 หมื่นหมู่บ้านทั่วประเทศแล้วยังดำเนินการในพื้นที่เขต กทม.กว่า 2,000 ชุมชนอีกด้วย

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ย้ำด้วยว่า โครงการไทยนิยมยั่งยืน ถือเป็นโครงการที่ประชาชนคิด ประชาชนทำ และรับผิดชอบอย่างแท้จริง ซึ่งพร้อมที่จะดำเนินการขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่อง ส่วนโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดประโยชน์และเกิดผลดี ก็จะมีการขยายผลต่อยอดต่อไป ซึ่งรัฐบาล ไม่ได้นิ่งนอนใจและจะไม่ทิ้งโครงการใดแม้แต่โครงการเดียว
หลังจากที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาดำเนินการโครงการไทยนิยมยั่งยืนของทุกกระทรวง โดยในส่วนกระทรวงมหาดไทย ได้ขยายเวลาการดำเนินการโครงการหมู่บ้านละ 200,000 บาท ไปจนถึงสิ้นปี 2561 โดยพิจารณาตามความพร้อมของพื้นที่ รวมทั้งการเปลี่ยนโครงการและผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติ

ทั้งนี้ จึงเห็นได้ว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างรายได้ให้ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำศาสตร์พระราชา หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย จะเร่งติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์