รมว.ทส. ย้ำกฎหมายป่าชุมชนหนุนชาวบ้านดูแลรักษาทรัพยากรอย่างเข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 21 กันยายน พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) กล่าวว่า กรมป่าไม้และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จัดงานประกาศผลการประกวดป่าชุมชนตัวอย่างโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2561 โดยมีป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถือเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบป่าชุมชน โดยชุมชนเป็นผู้ดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่า ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ส่วนสังคมและประเทศมีป่าเป็นแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร และเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งช่วยลดโลกร้อน

ป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลป่าชุมชนรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 200,000 บาท ป่านี้โดดเด่นจากการวางกลยุทธ์พลิกฟื้นผืนป่า ด้วยวิธี “ปิดป่า” ห้ามทุกคนเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าทุกรูปแบบเป็นเวลา 3 ปี เป็นการเยียวยาด้วยวิธีธรรมชาติจนกระทั่งผืนป่าคืนสู่สภาพสมบูรณ์อีกครั้ง

โดยชุมชนรวมตัวกันยื่นขอจัดตั้งเป็นป่าชุมชน 2,720 ไร่ ปัจจุบันพึ่งพิงประโยชน์จากป่าชุมชน ช่วยลดรายจ่ายแล้วเพิ่มรายได้ในครัวเรือนจากการหาของป่าเพื่อบริโภค มีแหล่งต้นน้ำจนสามารถพัฒนาเป็นระบบประปาภูเขาและหล่อเลี้ยงวิถีอาชีพทางการเกษตร

ทั้งนี้ ป่าชุมชนเป็นกลไกสำคัญที่กรมป่าไม้ใช้ขับเคลื่อนเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าให้ถึงร้อยละ 40 ของทั้งประเทศ ซึ่งปีนี้มีป่าชุมชนขึ้นทะเบียนกับกรมป่าไม้เพิ่มขึ้นเป็น 11,246 ป่าชุมชน รวมพื้นที่ป่ากว่า 6.1 ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ 5.9 ของพื้นที่ป่าทั้งประเทศ ในอนาคตจะผลักดันให้เพิ่มป่าชุมชนใน 21,850 หมู่บ้านทั่วประเทศ คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 19.1 ล้านไร่ มั่นใจว่า จะสามารถทำสำเร็จได้ภายใต้พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2561 ด้วยการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมดูแลผืนป่าและใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ร่วมกันอนุรักษ์

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวย้ำว่า กฎหมายป่าชุมชน จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟูป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลยั่งยืน เพราะป่าชุมชนแบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ที่ต้องดูแลรักษาฟื้นฟูให้สมบูรณ์คงอยู่ และพื้นที่ป่าใช้สอย ที่ชุมชนใช้ประโยชน์เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ของชุมชนได้ ส่งผลให้ชุมชนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล ชุมชนมีความสามัคคีและเป็นกำลังสำคัญรักษาผืนป่าให้เป็นแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร และกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ลดโลกร้อน