‘คำนูณ’ ย้ำ ‘พรบ.ขายฝาก’ ช่วยคุ้มครองคนจนทำสัญญาซื้อขายที่ดินการเกษตร

นายคำนูณ สิทธิสมาน กรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน และประธานอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของประชาชนและประเทศ เปิดเผยถึง พ.ร.บ.ขายฝาก ภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ. ศ. หรือ “พ.ร.บ.ขายฝาก” ว่า เป็นการคุ้มครองประชาชนที่ยากจนหรือด้อยความรู้เนื่องจากสัญญาขายฝากอยู่ในประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นรูปแบบสัญญาการซื้อขายประเภทหนึ่งที่เมื่อทำสัญญากันแล้วต้องโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินไปสู่ผู้ซื้อฝากทันที จึงจำเป็นต้องแยกกฏหมายเฉพาะการขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยออกมาจากประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อควบคุมโดยเฉพาะ เช่น กำหนดระยะเวลาขั้นต่ำในกฏหมายฉบับนี้ ห้ามระยะเวลาไถ่ถอนตามสัญญาขายฝากต่ำกว่า 1 ปี เพื่อให้ประชาชนมีระยะเวลาหาเงินมาไถ่ถอนที่ดินของตนเอง และกำหนดให้นำเงินไปวาง ณ สำนักงานวางทรัพย์ ที่อยู่ที่ศาลได้ในกรณีที่ไม่เจอผู้ซื้อฝาก รวมถึงกำหนดเพิ่มเติมให้ไปวางเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด้วย

ขณะเดียวกันยังกำหนดให้สัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจควบคุมสัญญาตามกฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งหมายถึงว่าต้องมีการตรวจสอบสัญญาก่อน ต้องมีแบบสัญญาที่ชัดเจนเป็นมาตรฐาน นอกจากนี้ ยังกำหนดให้การวางเงินเกี่ยวกับสัญญาขายฝากนั้น ต้องทำต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดิน เพื่อให้เจ้าพนักงานที่ดินลงนามเป็นพยานในเอกสารด้วย