เร่งเชื่อมโยงกล้องวงจรปิด หลังชุมชนเมืองร้องขอติดตั้งเพิ่มผ่าน ‘ไทยนิยมยั่งยืน’

เมื่อวันที่ 24 กันยายน พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และรมว.กลาโหม ได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งในภาพรวมพบว่า การดำเนินงานมีความล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไปมาก ทั้งการซ่อมกล้องเดิม การจัดหาใหม่ทดแทน และการติดตั้งเพิ่มเติม รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนบริหารจัดการระบบเชื่อมโยงกล้องและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ในขณะที่ประชาชนหลายชุมชนใน กทม.หวังพึ่งกล้องวงจรปิดดูแลความปลอดภัย เสริมการทำงานของเจ้าหน้าที่มากขึ้น โดยเสนอความต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิดในแต่ละพื้นที่เพิ่มจำนวนมากผ่านโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน”

พล.อ.ประวิตร ได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะต้องเร่งรัดดำเนินงานในความรับผิดชอบให้เป็นผลตามแผนงานที่กำหนดร่วมกัน โดยขอให้กระทรวงมหาดไทย เร่งจัดทำแผนบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงและการใช้ประโยชน์ข้อมูลเป็นพื้นที่ ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานครให้แล้วเสร็จตามกำหนดใน ก.ย.61 พร้อมทั้ง ขอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เร่งปรับปรุงแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงกล้องให้แล้วเสร็จในเวลาเดียวกันเพื่อวางระบบความเชื่อมโยงและบริหารจัดการกล้องวงจรปิดของทุกส่วนราชการที่มีความพร้อมในแต่ละพื้นที่ให้ได้โดยเร็ว

ทั้งนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขอให้ กทม. เร่งสำรวจและซ่อมกล้องเดิมให้สามารถใช้การได้พร้อมทั้งพิจารณาสนับสนุนติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในหลายชุมชนเมืองที่มีการร้องขอ โดยเน้นความเชื่อมโยงและยึดตามคุณสมบัติกล้องที่กระทรวงดิจิทัลฯกำหนด พร้อมทั้งให้พิจารณาติดตั้งแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงควบคู่กันไป เพื่อวางระบบการดูแลความปลอดภัยของประชาชนให้ครอบคลุมมากขึ้น สำหรับการแก้ปัญหาการจราจร ขอให้ สตช. , กทม. และ กทพ. ประสานการเชื่อมโยงระบบกล้องวงจรปิดที่มีอยู่ร่วมกัน ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อบริหารจัดการความเชื่อมโยงระบบจราจรพื้นราบและทางยกระดับควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนในภาพรวมร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น