พาณิชย์แจงปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ คุมเข้มขบวนการลักลอบนำเข้าผิดกฎหมาย

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำว่า กรณีการกำหนดราคากลางมะพร้าวไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการค้าต่างประเทศ สำหรับประเด็นชะลอการนำเข้ามะพร้าว (มะพร้าวผล น้ำกะทิ และมะพร้าวขาวแช่แข็ง) จากต่างประเทศนั้น กรมฯ ตระหนักและรับทราบถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง แต่หากใช้มาตรการห้ามนำเข้า จะเป็นการขัดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศ ดังนั้น ในชั้นนี้เห็นว่า สามารถพิจารณานำมาตรการที่มิใช่ภาษีเข้ามาใช้ในการชะลอการนำเข้าได้

นายอดุลย์ กล่าวว่า สำหรับการทบทวนระเบียบการนำเข้า ที่ต้องการให้มีแต่อุตสาหกรรมน้ำกะทิเป็นผู้นำเข้าและต้องแนบข้อมูลการนำเข้าย้อนหลัง 2 ปี นั้น เรื่องนี้ กรมฯจะส่งให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช หยิบยกเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณากำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธินำเข้าและเกณฑ์การออกหนังสือรับรองต่อไป ส่วนประเด็นบทลงโทษผู้กระทำผิดเงื่อนไขการนำเข้า กรมฯ จะส่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช หยิบยกเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณากำหนดบทลงโทษต่อไป

“ที่ผ่านมาได้กวดขันการลักลอบนำเข้ามะพร้าวเถื่อน กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้ประสานกรมศุลกากรเมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อเข้มงวดตรวจสอบ ปราบปรามการลักลอบนำเข้ามะพร้าวเถื่อน มิให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ผลิตมะพร้าวในประเทศ”อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าว

ทั้งนี้ จากสถิติ (กรมศุลกากร) การนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2561 (มกราคม – สิงหาคม) ปรากฎว่า มีการนำเข้าปริมาณ 195,303 ตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ร้อยละ 27.03 (ปีก่อนหน้า 268,672 ตัน) จากสถิติดังกล่าวจะเห็นว่า การนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวกลับเดือดร้อนจากการประสบปัญหาราคาตกต่ำ ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่า มะพร้าวที่สร้างความเดือนร้อนอยู่ในท้องตลาดนี้ อาจมีแหล่งที่มาไม่ถูกต้อง ดังนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบควรเร่งกวดขันต่อไป