ผอ.สทอภ.แจงปมซื้อดาวเทียมเตรียมถกองค์กรต้านคอร์รัปชั่นแถลงข้อเท็จจริง

กรณีนายมานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ค แสดงความเห็นทวงถามกรณีการซื้อดาวเทียม โดยระบุว่า คณะกรรมการศึกษาปัญหาจัดซื้อดาวเทียม ได้ดำเนินการครบกำหนด 30 วันแล้ว แต่ยังไม่ชี้แจงว่าได้ข้อสรุปอย่างไร คณะกรรมการป้องกันการทุจริตฯ กระทรวงการคลัง ได้ใช้อำนาจตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พิจารณาเรื่องนี้หรือไม่ และมีข้อมูลที่ยืนยันได้ว่า รัฐบาลจ่ายค่าดาวเทียมไปแล้ว 1,035 ล้านบาท หลังลงนามที่ปารีส และจ่ายอีก 300 กว่าล้านบาท หลังวันที่ 21 ก.ค.61 ข้อมูลดังกล่าวจริงหรือไม่นั้น

ล่าสุด นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชี้แจงว่า คณะกรรมการพิจารณาการดำเนินการจัดหาโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา หรือ ธีออส-2 ที่แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งรายงานอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งรัฐมนตรีฯ จะได้หารือกับผู้บริหารขององค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) เพื่อแถลงข้อเท็จจริงต่อไป

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ได้มีหนังสือมายัง สทอภ. ขอให้ชี้แจงข้อสังเกตของผู้สังเกตการณ์ตามรายงานผลการสังเกตการณ์ (Nontification Report) ต่อกรมบัญชีกลาง ซึ่ง สทอภ. ได้ชี้แจงไปแล้วในเบื้องต้น และจะได้มีการชี้แจงเพิ่มเติมในรายละเอียดต่อไป

“สทอภ.ได้ลงนามในสัญญาจ้างกับบริษัท Airbus Defence and Space SAS จำกัด ตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 และมีการจ่ายเงินไปแล้ว 2 งวด ตามระยะเวลาการจ่ายเงิน หรือ Term of Payment ที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ส่วนการจ่ายเงินในงวดต่อไปจะต้องรอให้งวดงานจำนวน 5 งวดงานแล้วเสร็จครบถ้วน จึงจะจ่ายได้ตามกำหนดของระยะเวลาการจ่ายเงินที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง”นายอานนท์ กล่าว