ครม.ไฟเขียวงบ461ล้านหนุนเกษตรกร ‘ปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา’ ลดพื้นที่ปลูกข้าว

เมื่อวันที่ 25 กันยายน พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.ได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ จำนวน 461 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี เพื่อลดพื้นที่การปลูกข้าว โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายใน 33 จังหวัด รวม 2 ล้านไร่ ในพื้นที่เขตชลประทาน โดยเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข คือ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร และมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส

สำหรับมาตรการจูงใจให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จะสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกรระยะสั้นวงเงินไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ต่อราย โดย ธ.ก.ส. จะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี เกษตรกรจ่ายร้อยละ 0.01 และรัฐชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ 3.99 ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน ทั้งนี้ หากไม่สามารถชำระเงินกู้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารสามารถคิดอัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร และคาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถสร้างสมดุลของปริมาณการผลิตการตลาดข้าว และปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตได้ภายในประเทศ