‘วิษณุ’ แจงสำนักงาน ป.ย.ป.มีอายุ5ปี ยันไม่ใช่เครื่องมือทางการเมือง

เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการจัดตั้งสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ว่า มีการรายงานปัญหาเข้ามายังรัฐบาลว่า เมื่อมีการลงมือทำจริงในการปฏิรูปใครจะเป็นคนทำ คำตอบคือ กระทรวง ทบวง และกรม จะต้องทำ จึงเกิดการปฏิบัติใน 2 ระดับคือ ระดับนโยบาย ในการกำหนดแผน และกำหนดยุทธศาสตร์ ส่วนระดับล่าง คือ ระดับกระทรวงผู้ปฏิบัติ คำถามคือ ถ้าระดับกระทรวงไม่ปฏิบัติ ระดับนโยบายไม่สามารถลงไปดูได้ทั่วถึง และต่อไปเราคาดการณ์ว่าประชาชนจะไปร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมว่ากระทรวงนั้น กระทรวงนี้ยังไม่ได้ทำตามแผนปฏิรูป ทำให้อาจมีการร้องเรียนเข้ามาจำนวนมาก ซึ่งไม่มีส่วนใดจะเข้าไปดำเนินการตรงนี้

นายวิษณุ กล่าวว่า จึงได้มีการจัดตั้งสำนักงานดังกล่าว ขึ้นมาเป็นส่วนราชการเล็กๆ คาดว่าจะมีคนประมาณ 5-10 คน และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกด้วย โดยการทำงานจะเป็นการทำงานแบบระบบคณะกรรมการ ซึ่งจะนำคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน (กขป.) คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตน.) และสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พีเอ็มดียู) เป็นต้น ยกรวมมาทั้งหมดประมาณ 10-20 คณะให้อยู่ภายใต้สำนักงานดังกล่าว

รองนายกฯ กล่าวว่า สำหรับการทำหน้าที่ของสำนักงานดังกล่าว จะบูรณาการข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิรูป ยุทธศาสตร์และปรองดอง รวมถึงรับเรื่องร้องเรียนว่าใครปฏิบัติไม่ปฏิบัติ และเป็นตัวเชื่อมโยงว่าในเวลาที่กระทรวงต่างๆออกมาบอกว่ายินดีที่จะปฏิบัติตาม แต่ขาดเงินสนับสนุน ขาดคน และไม่สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจคนในพื้นที่ที่มาต่อต้านได้ ฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของสำนักงานดังกล่าวในการลงพื้นที่ไปประสาน ขณะเดียวกันยังมีหน้าที่ในการจัดฝึกอบรมข้าราชการตามหลักสูตร ป.ย.ป.ซึ่งขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำลังดำเนินการจัดทำ ถือเป็นการเพิ่มหน่วยงานในระดับกลาง

“กำหนดให้หน่วยงานดังกล่าวมีอายุ 5 ปีแล้วยุบ และหัวหน้าสำนักงานจะเป็นข้าราชการระดับซี 11 ขึ้นตรงต่อนายกฯ ส่วนอัตรากำลังถือไม่มาก งบประมาณในการดำเนินการเรื่องนี้ใช้ไม่เยอะถึงหมื่นหรือเปล่ายังไม่รู้เลย แต่เชื่อว่าคุ้มค่าและไม่ได้เป็นเครื่องมือทางการเมืองอะไร” นายวิษณุ กล่าว