‘พรเพชร’ นัดสนช.พิจารณาเรื่องด่วน4-5ต.ค. ถกร่าง พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น 6 ฉบับ

พรเพชร วิชิตชลชัย
พรเพชร วิชิตชลชัย

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เปิดเผยว่า มีคำสั่งนัดสมาชิก สนช. เป็นพิเศษ ในวันที่ 4-5 ตุลาคม 2561 โดยในวันที่ 4 ตุลาคมนี้ เวลา 09.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน กฏหมายสำคัญ 12 ฉบับ ประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว และอีก 11 ฉบับ ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. , ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. , ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. , ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. , ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. , ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. …. , ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. , ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. , ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. , ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. , ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

ส่วนวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระ 2 และ 3 รวมทั้งพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2560 ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551