ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศสภาฯ ตั้งกมธ.สามัญประจําสภา จำนวน 35 คณะ

เมื่อวันที่ 7 พ.ย 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสภาผูู้แทนราษฎรเรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภา

ด้วยในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้ลงมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙๐ ดังต่อไปนี้ อ่านทั้งหมด