โปรดเกล้าฯให้ 3 ขรก.ในพระองค์กลับเข้ารับราชการ-พระราชทานยศและคืนเครื่องราชฯ

เมื่อวันที่ 11 .ย 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กลับเข้ารับราชการพระราชทานยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรและพระราชทานคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราให้ข้าราชการในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ให้กลับเข้ารับราชการพระราชทานยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และพระราชทานคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราให้ข้าราชการในพระองค์

ตามที่มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลดและไล่ออกจากราชการและถอดยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรพร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราที่ได้รับพระราชทานดังนี้

1. พลตรีหญิงคุณธารินี รอดสน ตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการประจำสำนักงานรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์(3) กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

2. ร้อยเอกพิทักษ์รณชัย สุขวัฒนำมัยตำแหน่งรองผู้บังคับหมวดปฏิบัติการที่2(1) หมวดมาตรฐานเสริมและฝึกปฏิบัติการราชสำนักที่3 กองร้อยเสริมและฝึกปฏิบัติการราชสำนักกองพันราชสำนักกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

3. ร้อยโทหญิงกัญญาณัฏฐ ทรัพย์ปัณทากุล ตำแหน่งรักษาราชการผู้บังคับตอนปฏิบัติการที่1 หมวดปฏิบัติการที่2 หมวดมาตรฐานสุนัขหลวง/สัตวบาลและพระราชอุทยานกองร้อยราชสำนักที่2 เขตพระราชฐานชั้นในและชั้นกลางกองพันราชสำนักกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์.. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์.. 2560 และมาตรา 5 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช 2479

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้กลับเข้ารับราชการพระราชทานยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรและพระราชทานคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราให้แก่ข้าราชการในพระองค์ทั้ง3 นายดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2562

ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4ในรัชกาลปัจจุบัน

โปรดเกล้าฯให้ 3 ขรก.ในพระองค์กลับเข้ารับราชการ-พระราชทานยศและคืนเครื่องราชฯ 2