มติ 7 : 2 ศาลรธน.วินิจฉัย ‘ธนาธร’ สิ้นสมาชิกภาพ ส.ส. เซ่นหุ้นสื่อ!

ขอบคุณรูปภาพจากพรรคอนาคตใหม่ - Future Forward Party

เมื่อวันที่ 20 พ.ย 2562 ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตร ๙๘ (๓) หรือไม่

ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยด้วยมติเสียงข้างมาก ๗ ต่อ ๒ ว่า ผู้ถูกร้องเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท วีลัค มีเดีย จำกัด ซึ่งประกอบกิจการสื่อมวลชนอยู่ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อต่อผู้ร้องอันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ผู้ถูกร้องใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๙๘ (๓) ทำให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตร ๙๘ (๓) นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๐ วรคสอง คือ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และให้ถือว่าวันที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎว่างลงตามรัฐธรมนูญ มาตร ๑๐๕ วรรคหนึ่ง (๒) คือ วันที่ศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัยให้แก่คู่กรณีฟังโดยชอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตร ๗๖ วรรคหนึ่ง คือ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

Loading...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*