องค์กรอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชน = องค์การปาหี่!?

นายศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ “ดร.นิว” นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้โพสต์ถึงกรณีองค์กรอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชน ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) แสดงความผิดหวังต่อคําตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ที่วินอจฉัยให้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พ้นจากสมาชิกภาพ ส.ส. โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์การอาเซียนปาหี่APHR

อ้างความเป็นอาเซียน แต่ไม่ดูกฎบัตรอาเซียนเลยนะเธอ ปาหี่สไตล์น้ำตื้นๆแบบนี้ มีใครเกี่ยวข้องหรืออยู่เบื้องหลังก็คิดเอาเองแล้วกันนะครับ APHRชอบปกป้องใครหว่า?

สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปี ค.ศ.1976 พูดถึงหลักการ “Non-interference” หรือ “หลักการไม่แทรกแซงในกิจการภายในของกันและกัน” ไว้อย่างชัดเจนครับ

ข้อที่ 2 กล่าวไว้ว่า… ในความสัมพันธ์ระหว่างกัน อัครภาคีผู้ทำสัญญาจักรับเอาหลักการขั้นมูลฐานดังต่อไปนี้

เป็นแนวทาง คือ
ก. การเคารพซึ่งกันและกันในเอกราช อธิปไตย ความเสมอภาค บูรณภาพแห่งดินแดน และเอกลักษณ์แห่งชาติของประชาชาติทั้งปวง

ข. สิทธิของทุกรัฐที่จะนำความคงอยู่ของชาติตนให้ปลอดจากการแทรกแซง การบ่อนทำลาย หรือการขู่บังคับจากภายนอก

ค. การไม่แทรกแซงในกิจการภายในของกันและกัน

ง. การระงับข้อขัดแย้งหรือกรณีพิพาทโดยสันติวิธี

จ. การเลิกคุกคามหรือใช้กำลัง

ฉ. ความร่วมมือระหว่างอัครภาคีด้วยกันอย่างมีประสิทธิผล