‘นิด้า’ เปิดผลโพล ‘อยู่ไม่เป็น’ ของอนาคตใหม่ พบคนไทยส่วนใหญ่ ‘ไม่ติดตามเลย’

เมื่อวันที่ 24 พ.ย 2563 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่อง“อยู่ไม่เป็นของพรรคอนาคตใหม่” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาและอาชีพทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,262 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับความเข้าใจและการติดตามข่าว“อยู่ไม่เป็น” ของพรรคอนาคตใหม่การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก(Master Sample) ของ“นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย(Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความเข้าใจของประชาชนต่อคำว่า“อยู่เป็น” พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 40.57 ระบุว่าคนที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์ให้สอดคล้องกับบริบทที่ดำรงอยู่รองลงมาร้อยละ 38.11 ระบุว่าคนที่ใช้วิธีการใดๆก็ได้ที่ทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่รอดปลอดภัยร้อยละ 15.53 ระบุว่าคนที่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และเข้าใจสังคมร้อยละ 12.60 ระบุว่าคนที่มีวิธีการให้ได้รับการยอมรับจากสังคมและมีความเจริญรุ่งเรืองร้อยละ 7.45 ระบุว่าคนที่เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตามร้อยละ 3.49 ระบุว่าคนที่พอใจกับสิ่งดีๆในปัจจุบันไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 2.22 ระบุว่าการยอมจำนนต่อสภาพแวดล้อมหรืออำนาจร้อยละ1.58 ระบุว่าคนไม่มีจุดยืนไม่ยึดมั่นในหลักการและไม่มีอุดมการณ์และร้อยละ 5.78 ระบุว่าไม่รู้/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

Loading...

ส่วนความเข้าใจของประชาชนต่อคำว่า“อยู่ไม่เป็น” พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 35.18 ระบุว่าคนที่ไม่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์ให้สอดคล้องกับบริบทที่ดำรงอยู่รองลงมาร้อยละ 23.45 ระบุว่าคนที่กระทำสิ่งใดแล้วเกิดผลลบกับตนเองร้อยละ 15.77 ระบุว่าคนที่ไม่รู้จักกาละเทศะดื้อรั้นหัวชนฝาเอาแต่ใจตนเองเป็นหลักร้อยละ 14.03 ระบุว่าคนที่ชอบทำตัวแบบจระเข้ขวางคลองหรือแกว่งเท้าหาเสี้ยนร้อยละ 13.39 ระบุว่าคนที่ทำอะไรก็ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมและไม่เจริญรุ่งเรืองร้อยละ 10.78 ระบุว่าคนที่ขาดความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และไม่เข้าใจสังคมร้อยละ 4.83 ระบุว่าคนที่ไม่ยอมจำนนต่อสภาพแวดล้อมหรืออำนาจร้อยละ 3.41 ระบุว่าคนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและร้อยละ 7.29 ระบุว่าไม่รู้/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านการติดตามข่าว“อยู่ไม่เป็น” ของพรรคอนาคตใหม่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 65.21 ระบุว่าไม่ติดตามเลยร้อยละ 27.73 ระบุว่าติดตามบ้างร้อยละ 6.66 ระบุว่าติดตามตลอดและร้อยละ 0.40 ระบุว่าไม่รู้/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อการประกาศและกิจกรรม“อยู่ไม่เป็น” ของพรรคอนาคตใหม่จากผู้ที่ตอบติดตามตลอดและติดตามบ้างพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 38.25 ระบุว่าเป็นการแสดงจุดยืนของพรรครองลงมาร้อยละ 26.27 ระบุว่าเป็นการพูดความจริงเกี่ยวกับสังคมร้อยละ 21.20 ระบุว่าเป็นการสร้างกระแสในการเรียกคะแนนเสียง/ความสนใจจากประชาชนร้อยละ 11.29 ระบุว่าเป็นคำพูด/วิธีการในการโจมตีฝ่ายตรงข้ามร้อยละ 8.99 ระบุว่าเป็นการแสดงผลงานของพรรคร้อยละ 7.60 ระบุว่าเป็นแค่คำประกาศและ/หรือกิจกรรมทางการเมืองอย่างหนึ่งเท่านั้นร้อยละ 4.61 ระบุว่าพรรคอนาคตใหม่อยู่ไม่เป็นสุขจากคดีความต่างๆร้อยละ 2.53 ระบุว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่เข้าใจสังคม/การเมืองไทยและร้อยละ 7.14 ระบุว่าไม่รู้/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   

สำหรับความคิดเห็นต่อพรรคอนาคตใหม่ว่า“อยู่ไม่เป็น” หรือ“อยู่เป็น” จากผู้ที่ตอบติดตามตลอดและติดตามบ้างพบว่าส่วนใหญ่  ร้อยละ 41.70 ระบุว่า“อยู่เป็น” ร้อยละ 29.03 ระบุว่า“อยู่ไม่เป็น” ร้อยละ 20.05 ระบุว่าบางครั้งก็“อยู่เป็น” บางครั้งก็“อยู่ไม่เป็น” ร้อยละ 5.30 ระบุว่าไม่รู้/ไม่ตอบ/ไม่สนใจและร้อยละ 3.92 ระบุว่าไม่แน่ใจ   

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อตนเองว่า“อยู่ไม่เป็น” หรือ“อยู่เป็น” พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 72.19 ระบุว่า“อยู่เป็น” ร้อยละ 19.81 ระบุว่าบางครั้งก็“อยู่เป็น” บางครั้งก็“อยู่ไม่เป็น” ร้อยละ 5.94 ระบุว่า“อยู่ไม่เป็น” ร้อยละ 1.19 ระบุว่าไม่รู้/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  และร้อยละ 0.87 ระบุว่าไม่แน่ใจ   

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่างพบว่าตัวอย่างร้อยละ 8.95 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯร้อยละ 25.52 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลางร้อยละ 18.30 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือร้อยละ 34.08 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและร้อยละ 13.15 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ตัวอย่างร้อยละ 49.13 เป็นเพศชายและร้อยละ 50.87 เป็นเพศหญิง

ตัวอย่างร้อยละ 7.69 มีอายุ18 – 25 ปีร้อยละ 14.82 มีอายุ 26 – 35 ปีร้อยละ21.71 มีอายุ 36 – 45 ปีร้อยละ 35.10 มีอายุ 46 – 59 ปี  และร้อยละ 20.68 มีอายุ 60 ปีขึ้นไปตัวอย่างร้อยละ 94.45 นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 3.81 นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ0.55 นับถือศาสนาคริสต์และอื่นๆและร้อยละ 1.19 ไม่ระบุศาสนา

ตัวอย่างร้อยละ 21.63 สถานภาพโสดร้อยละ 73.45 สมรสแล้วร้อยละ 3.57 หม้ายหย่าร้างแยกกันอยู่และร้อยละ 1.35 ไม่ระบุสถานภาพการสมรสตัวอย่างร้อยละ 30.59 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่าร้อยละ 30.35 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าร้อยละ 8.64 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่าร้อยละ 23.77 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าร้อยละ 5.07 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและร้อยละ 1.58 ไม่ระบุการศึกษา

ตัวอย่างร้อยละ 10.30 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจร้อยละ 14.18 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชนร้อยละ 22.03 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระร้อยละ 17.83 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมงร้อยละ 15.45 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงานร้อยละ 16.64 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงานร้อยละ 2.22 เป็นนักเรียน/นักศึกษาและร้อยละ 1.35 ไม่ระบุอาชีพ

ตัวอย่างร้อยละ 15.93 ไม่มีรายได้ร้อยละ 25.44 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาทร้อยละ 25.44 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาทร้อยละ8.80 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาทร้อยละ 5.15 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาทร้อยละ 7.92 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไปและร้อยละ 11.32 ไม่ระบุรายได้