โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตํารวจเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 372 ราย

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2562 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตํารวจเป็นกรณีพิเศษ เรื่องในเว็บไซต์ ความว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการตํารวจที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกําลังพลรุ่นที่ 19 ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) จํานวน 372 ราย ดังนี้ คลิกอ่านทั้งหมด