โปรดเกล้าฯให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 5 ราย

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2562 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศนายทหารสัญญาบัตรสังกัดกองทัพบกจํานวน ๒ ราย และกองทัพเรือจํานวน ๓ ราย รวม ๕ ราย ออกจากยศทหาร ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่๖)พ.ศ. ๒๕๐๑ ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์พ.ศ. ๒๕๐๗ ข้อ๒ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่นายทหารสัญญาบัตรทั้ง๕ รายได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ๖ข้อ๗ (๒) และ (๔) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์พ.ศ. ๒๕๔๘ดังนี้

๑.พันโท ประสาร จันทร์เชื้อ สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่๖ธันวาคม ๒๕๖๑เนื่องจากได้กระทําผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทยจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่๒ ประเภทที่๒ และเหรียญจักรมาลา

๒.ร้อยโท บรรดิษฐ์กันแก้วสังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่ ๑๑ตุลาคม ๒๕๖๐เนื่องจากต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุก ในความผิดฐานเป็นข้าราชการจําหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท๑ โดยฝ่าฝืนกฎหมาย ฐานเป็นข้าราชการพยายามจําหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท๑ โดยฝ่าฝืนกฎหมาย และฐานเป็นข้าราชการมีไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท๑ โดยฝ่าฝืนกฎหมาย และเรียกคืนเหรียญราชการชายแดนและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญทองช้างเผือก

๓. นาวาตรี ทวีวัฒน์ทินสมบูรณ์สังกัดกองทัพเรือ ออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากได้กระทําผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทยเหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา

๔. เรือโทจิรทีปต์ สุขใส สังกัดกองทัพเรือ ออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑เนื่องจากกระทําความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจําการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา

๕. เรือตรี เกรียงไกร อันสุกัน สังกัดกองทัพเรือ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑เนื่องจากกระทําความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจําการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา ทั้งนี้ นายทหารสัญญาบัตรทั้ง ๕ รายดังกล่าว เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายนพ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา