‘ไก่วัฒนา’ โพสต์แขวะ ‘ชวน’ ศรีธนญชัย

นายวัฒนา เมืองสุข สมาชิกพรรคเพื่อไทย และที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฏร โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 28 พ.ย.2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วานนี้ สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติให้ความเห็นชอบกับการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการใช้อำนาจของหัวหน้า คสช. โดยก่อนการลงมติประธานได้ขอให้สมาชิกแสดงตนเพื่อตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว ปรากฏว่ามีผู้เข้าประชุมจำนวน 467 คน เห็นด้วย 234 ไม่เห็นด้วย 230 งดออกเสียง 2 และไม่ลงคะแนนเสียง 1

เมื่อแพ้การลงมติ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลได้ใช้สิทธิขอนับคะแนนใหม่ซึ่งประธานอนุญาตโดยอ้างข้อบังคับการประชุมข้อ 85 ที่กำหนดว่าหากสมาชิกร้องขอให้นับคะแนนใหม่ในการลงคะแนนที่มีผลต่างไม่เกิน 25 คะแนนและมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 20 คน ก็ให้มีการนับคะแนนใหม่ แต่ผมเห็นว่าการใช้สิทธิขอนับคะแนนใหม่และการปฏิบัติของประธานสภาไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ

(1) แม้ข้อบังคับข้อ 85 จะให้สิทธิ ส.ส. ที่จะขอให้มีการนับคะแนนใหม่ได้ก็ตาม แต่จะต้องมีเหตุจากความผิดพลาดในการลงคะแนนหรือการรวมคะแนน ตามนัยแห่ง พรป. เลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 มาตรา 122 และ 124 แต่ผลการลงคะแนนปรากฏว่าถูกต้องตามจำนวนของผู้เข้าประชุม 467 คน (234+230+2+1) จึงไม่มีเหตุที่จะขอให้นับคะแนนใหม่

(2) การขอนับคะแนนใหม่เป็นการใช้สิทธิเพื่อคลายข้อสงสัยว่าการลงคะแนนและการนับคะแนนโดยการใช้เครื่องออกเสียงอิเล็กทรอนิกส์อาจมีความคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดจึงขอนับคะแนนใหม่ ดังนั้น หากจะให้มีการนับคะแนนใหม่ด้วยวิธีขานชื่อจะต้องเรียกชื่อเฉพาะจำนวน 467 คนที่เข้าประชุมและลงคะแนนในวันดังกล่าวเท่านั้น ส่วนผู้ที่มิได้มีชื่ออยู่ในจำนวน 467 คนไม่มีสิทธิที่จะออกเสียงอีกเพราะการออกเสียงในญัตติดังกล่าวได้เสร็จสิ้นโดยประธานได้สั่งปิดการนับคะแนนแล้ว

(3) หากประธานยอมให้ผู้ที่ไม่มีชื่อในการออกเสียงลงคะแนนในวันพุธที่ 27 มาลงคะแนนด้วยก็จะไม่ใช่การนับคะแนนใหม่ แต่จะกลายเป็นการลงคะแนนใหม่ซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะเป็นการลงคะแนนในญัตติเดียวกันสองครั้งและให้สิทธิ ส.ส. ลงคะแนนหลังปิดการนับคะแนนขัดข้อบังคับฯ ข้อ 86

เนื่องจากการประชุมสภาในวันพฤหัสบดีที่ 28 ต้องยุติลงเพราะไม่ครบองค์ประชุม จึงยังมีโอกาสที่ประธานสภาจะสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ การหลับตาอ้างการปฏิบัติที่เคยทำมาโดยไม่พิจารณาหลักการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือการช่วยฝ่ายรัฐบาลโกงคะแนนฝ่ายค้านที่รักษาประโยชน์ของประชาชน ศรีธนญชัยในเมืองไทยมีมากพอแล้วไม่ต้องไปเพิ่มอีกคนครับ.