ประชดแสบ ‘เพนกวิน’ ร่อนจดหมายเปิดผนึก ขอกู้เงิน ‘กกต.’ 1 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2562  นายพริษฐ์ ชิวารักษ์หรือ “เพนกวิน” นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนักกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองได้โพสต์จดหมายเปิดผนึก ถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) หลังมีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ กรณีกู้เงิน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคจำนวน 191,200,000 บาท

โดยจดหมายเปิดผนึกของนายพริษฐ์มีเนื้อหาดังนี้

เรื่องขอกู้เงินจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)

เรียนคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ดังที่ที่ประชุมของพวกท่านได้ลงควมเห็นว่าการที่พรรคอนาคตใหม่กู้เงินจากนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นการกระทำอันฝ่าฝืนมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมืองประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.๒๕๖๒ ที่ว่า “ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย” และได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคอนาคตใหม่นั้น

ข้าพเจ้าเห็นว่าจากมติที่ประชุมดังกล่าวพวกท่านน่าจะเข้าใจว่าการกู้เงินและการรับบริจาคเงินเป็นการกระทำเดียวกัน ดังนั้นหากข้าพเจ้ากู้เงินจากพวกท่าน ก็ไม่น่าจะต้องชำระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งหมด เพราะถือเป็นเงินบริจาคข้าพเจ้าจึงขอกู้เงินจากทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาและเงินทุนในการทำกิจกรรมของข้าพเจ้าโดยไม่ขอชำระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งหมดแต่อย่างใดทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมของพวกท่านที่โยง “เงินกู้” และ “เงินบริจาค” เข้าเป็นรื่องเดียวกัน

อนึ่งตามพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.๒๕๕๓นั้น คำว่าเงินกู้มีความหมายว่า ” [น]ยืมงินโดยให้ดอกเบี้ย” แต่คำว่าบริจาคนั้นหมายถึง”(๑)ก.สละให้, เสียสละ. (ป. ปริจจาค; ส. ปริตยาด) (๒) น. การสละ,การให้,การแจก, ความเสียสละ, เป็นธรรมข้อ๑ในทศพิธราชธรรม. (ดูทศพิธราชธรรมหรือราชธรรม). (ป. ปริจจาด; ส. ปริตยาค)”

จึงเรียนมาเพื่อแสดงความไม่เคารพต่อวิจารณญาณอันมืดบอดของพวกท่าน

พริษฐ์ ชิวารักษ์

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประชาชนไทย