โปรดเกล้าฯถอดยศนายทหารสัญญาบัตร 2 ราย และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศนายทหารสัญญาบัตรสังกัดกองทัพบกจํานวน ๒ ราย ออกจากยศทหาร ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช ๒๔๗๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่๖)พ.ศ. ๒๕๐๑ ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์พ.ศ. ๒๕๐๗ ข้อ ๒ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่นายทหารสัญญาบัตรทั้ง ๒ ราย ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ๖และข้อ๗ (๔) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้

๑.ร้อยเอกปัญญา เพ็งทาสังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่๘สิงหาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากกระทําความผิดวินัยทหารฐานประพฤติ ชั่วอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา

๒. ร้อยตรี สามารถ สว่างภักดิ์ สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากกระทําความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจําการและเรียกคืนเหรียญราชการชายแดนและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญทองช้างเผือกทั้งนี้ นายทหารสัญญาบัตรทั้ง ๒ รายดังกล่าว เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

คลิกอ่านต้นฉบับ