ราชกิจจาฯแพร่คำพิพากษาศาลฎีกาฯยกฟ้อง ‘ทักษิณ’ คดีปล่อยกู้แบงก์กรุงไทย

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2562 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำพิพากษาของ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ในคดีหมายเลขดําที่ อม. ๓/๒๕๕๕ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๕๕/๒๕๕๘

ที่อัยการ เป็นโจทย์ ยื่นฟ้อง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรับมนตรี เรื่อง ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ ยักยอก ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ความผิดต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยคำพิพากษามีรายละเอียดดังนี้ อ่านรายละเอียดทั้งหมด