โปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิกรณีสงครามเกาหลี ให้แก่ขรก.ทหารจำนวน 6 ราย

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิกรณีสงครามเกาหลี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิกรณีสงครามเกาหลีให้แก่ข้าราชการทหารที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในสํานักงานนายทหารติดต่อประจํากองบัญชาการสหประชาชาติ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองกําลังสหประชาชาติด้วยความเสียสละ อดทนและสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานของมิตรประเทศได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นการตอบแทนคุณความดีและเป็นเกียรติประวัติแก่วงศ์ตระกูลสืบไปจํานวน ๖ รายดังนี้

๑.จ่าสิบเอก ชยุต เนตรสุพรรณกุล

๒.จ่าสิบโท ไตรภพ เกิดที่สุด

๓.จ่าสิบตรี พงศกร กล้าหาญ

๔.จ่าสิบตรี นครินทร์ วงค์คําปัน

๕.สิบเอก ชาญยุทธ ดลเจริญไพร

๖.สิบเอกวีระยุทธ สุริยา

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ตุลาคม ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิกรณีสงครามเกาหลี ให้แก่ขรก.ทหารจำนวน 6 ราย 1