โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชฯ และเหรียญจักรพรรดิมาลา เหรียญรัตนาภรณ์ แก่ข้าราชบริพารในพระองค์จำนวน 762 คน

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เหรียญจักรพรรดิมาลา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ และเหรียญราชรุจิ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เหรียญจักรพรรดิมาลา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ และเหรียญราชรุจิ แก่ข้าราชบริพารในพระองค์ จำนวน ๗๖๒ คน ดังรายนามท้ายประกาศนี้ คลิกอ่านทั้งหมด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน