โปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ สองบุคคลสำคัญ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ดังนี้

๑. พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

๒. นายชัชพล ไชยพร เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

โปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ สองบุคคลสำคัญ 1