แพร่ประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทย แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน จำนวน 4 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 78/2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ลงใน เว็บไซต์ เมื่อวันที่ 3 ม.ค.2562

1.เหตุผลในการออกประกาศ

เพื่อแต่งตั้งพนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

2.อำนาจตามกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 7 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม การแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485 ที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว

3.ขอบเขตการบังคับใช้
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485ที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว

4.เนื้อหา

แต่งตั้งพนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485

(1) นายโอรส เพชรเจริญ (2) นางสาวดลพร ประสงค์สุทธิพร (3) นางสาวธัญธร คุณประเสริฐ (4) นางสาววรันธร เพียราษฎร์

5. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
6 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

วิรไท สันติประภพ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย