ปชช.เชื่อมั่น ‘บิ๊กแป๊ะ’ พุ่งเฉียด 100% หนุนนั่ง ‘รมต.’ คุมความมั่นคงหลังเกษียณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เสียงประชาชนต่อเหตุสลดที่โคราช กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,053 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างค่ำวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 71.0 ติดตามข่าวคนร้ายกราดยิงประชาชนที่โคราชอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง ร้อยละ 26.3 ติดตามบ้าง และร้อยละ 2.7 ติดตามน้อยถึงไม่ติดตามเลย

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 73.7 รู้สึก สงสาร ผู้บริสุทธิ์ ร้อยละ 65.8 หดหู่ใจเศร้าใจ สลดใจ ร้อยละ 63.2 เสียใจ ร้อยละ 36.8 วิตกกังวล ร้อยละ 35.7 เครียด และร้อยละ 26.3 กลัว นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.7 ต้องการให้หน่วยงานความมั่นคงยกระดับป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ ในขณะที่ร้อยละ 5.3 ไม่ต้องการ และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 87.1 ต้องการได้ยินข่าวอื่น ๆ ที่ดี เสริมสร้างความสุขคนไทย

ที่น่าสนใจคือ เมื่อสอบถามถึงความเชื่อมั่นต่อ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ดูแลความปลอดภัยของประชาชน ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.9 เชื่อมั่นถึงเชื่อมั่นมากที่สุด ในขณะที่ร้อยละ 7.1 เชื่อมั่นน้อยถึงน้อยที่สุด นอกจากนี้ เมื่อถามถึงความคิดเห็นสนับสนุน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา เป็นรัฐมนตรีคุมความมั่นคงหลังเกษียณอายุราชการ พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83.7 เห็นด้วยถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง ในขณะที่ร้อยละ 16.3 ไม่เห็นด้วยถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลสำรวจความรู้สึกร่วมของประชาชนต่อเหตุสลดที่โคราช ชี้ให้เห็นว่าประชาชนคนไทยส่วนใหญ่มีความรักความห่วงใยต่อคนไทยด้วยกันไม่ว่าจะอยู่ภูมิภาคใด จึงน่าจะเป็นข้อมูลที่เกิดประโยชน์ต่อผู้นำประเทศในการบริหารจัดการอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนได้ดีขึ้น การแสดงออกของผู้บริหารประเทศน่าจะนำไปสู่การรักษาความรักความห่วงใยของคนไทยด้วยกัน ความสำรวมและเข้าถึงอารมณ์ของประชาชนจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะอารมณ์ของสาธารณชนเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้นำประเทศและทีมบริหารต้องเข้าให้ถึงที่ไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ หรือจะทำให้อารมณ์คนคล้อยตามปรับเปลี่ยนถูกชักจูงได้โดยง่าย