โปรดเกล้าฯพระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษจำนวน 499 ราย

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ ๒๐ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) จ านวน ๔๙๙ ราย ดังนี้ อ่านรายละเอียดทั้งหมด