โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการอัยการให้ดำรงตำแหน่งต่างๆจำนวน 65 ราย

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ ลงในเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2563 ความว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการอัยการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 65 ราย ดังนี้ อ่านรายละเอียดทั้งหมด