โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ‘ชีพ จุลมนต์’ ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ต่ออีกวาระ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายชีพ จุลมนต์ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง แทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ นั้น เนื่องจาก นายชีพ จุลมนต์ ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคำแหงครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายชีพ จุลมนต์ ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ประกาศณ วันที่๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี