กกต.แจงยิบปมปรับขึ้นเงินเดือน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ชี้แจงว่า ตามที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 และมีการเสนอข่าวว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหาร พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ปรับเงินเดือนขึ้น นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอชี้แจงว่าการเสนอข่าวยังไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง กล่าวคือระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ประกาศบังคับใช้เพื่อปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนให้มีความสอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2560 ที่กำหนดชื่อและประเภทตำแหน่งของพนักงานประจำเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทปฏิบัติงาน ประเภทวิชาการ ประเภทอำนวยการ และประเภทบริหาร เท่านั้น

“มิได้มีการปรับขึ้นเงินเดือนให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหาร พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามที่สื่อหลายสำนักเสนอข่าวแต่อย่างใด” คำชี้แจงระบุว่าและว่า ทั้งนี้ การปรับเงินเดือนขั้นสูง-ขั้นต่ำ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเหมือนหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน