‘ครช.’ ยกคณะบุกสภาฯ ลั่น รัฐธรรมนูญ ต้องมาจาก ประชาชน

เมื่อวันที่ 13 มี.ค.2563 คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน ( ครช. ) และ เครือข่าย people Go Network เดินรณรงค์เพื่อเรียกร้องรัฐสภาให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 จากสถานีรถไฟใต้ดินกำเเพงเพชร เดินมาทางถึงอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เกียกกาย โดยมีเจตจำนงค์ในการยื่นข้อเสนอเพื่อเสนอหลักเกณฑ์และเเนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 อาทิ

1. สร้างสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้เข้มแข็ง ไม่นำเหตุความมั่นคงมาอ้างในการจำกัดเสรีภาพ ให้ประชาชนเข้าชื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สร้างหลักประกันด้านรัฐสวัสดิการ

2.สร้างกลไกเข้าสู่อำนาจที่ยึดโยงกับประชาชน กำหนดให้ชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจาก ส.ส. และ ส.ว. ต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด การปฏิรูปประเทศหรือยุทธศาสตร์ชาติ ต้องไม่เกิดขึ้นโดยคนกลุ่มเดียวและต้องไม่นิรโทษกรรมให้คณะรัฐประหาร

อีกทั้ง ให้ตราพระราชบัญญัติการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น ทั้งในด้านเสนอกฎหมายเเละทางการเมืองต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ให้จัดทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยให้มีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ ( สสร. ) ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เรื่องหลักเกณฑ์แก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยอาศัยเพียงเสียงเห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภาจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ทั้งนี้การยื่นหนังสือข้อเรียกร้องดังกล่าว ได้มี นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ออกมารับหนังสือจากนายอนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำหรับรายละเอียดข้อเรียกร้องมีดังนี้

'ครช.' ยกคณะบุกสภาฯ ลั่น รัฐธรรมนูญ ต้องมาจาก ประชาชน 1