โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารชั้นนายพล จำนวน 170 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระเมษายน ๒๕๖๓ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ ดังต่อไปนี้

๑. พลโท เกรียงศักดิ์ แย้มศิริ เป็น พลเอก
๒. พลโท คมศักดิ์ สาตรพันธุ์ เป็น พลเอก
๓. พลโท จิตรพล กัณฐวิจิตร เป็น พลเอก
๔. พลโท ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ เป็น พลเอก
๕. พลโท ชัยวัฒน์ บุญธรรมเจริญ เป็น พลเอก
๖. พลโท ชูเดช จันทนวงษ์ เป็น พลเอก
๗. พลโท ธวัชชัย พัดทอง เป็น พลเอก
๘. พลโท ธีรวุธ สันทัดรบ เป็น พลเอก
๙. พลโท ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ เป็น พลเอก
๑๐. พลโท สัณณชัย ทองขวัญ เป็น พลเอก คลิกอ่านรายละเอียด พระราชทานยศทหารชั้นนายพล