โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และนายทหารราชองครักษ์พิเศษจำนวน 4 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และนายทหารราชองครักษ์พิเศษ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และนายทหารราชองครักษ์พิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๑๕ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๖๐ประกอบมาตรา๔และมาตรา๙แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พ.ศ. ๒๕๖๐มาตรา๙มาตรา๑๐มาตรา๑๓มาตรา๑๕และมาตรา๑๘แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พ.ศ. ๒๕๖๐และมาตรา๖มาตรา๗และมาตรา๑๐แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์พุทธศักราช๒๔๘๐จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และนายทหารราชองครักษ์พิเศษดังต่อไปนี้

๑. พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย ปรับโอนจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ รักษาราชการผู้บัญชาการสำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ให้มาดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายปฏิบัติการระดับ ๑๑ และอธิบดีกรมมหาดเล็ก ๙๐๔ กับเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ

๒. พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ระดับ ๗  ประจำกรมมหาดเล็ก๙๐๔ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายที่ประทับระดับ ๑๑

๓. พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ รักษาราชการผู้บัญชาการสานักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ให้เป็นผู้บัญชาการสำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

๔. พลอากาศเอก ชาญชาย เกิดผล รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ รักษาราชการผู้บัญชาการสำนักงานผู้บังคับบัญชาหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็นพระอภิบาลและผู้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่๑๕มีนาคมพุทธศักราช๒๕๖๓

ประกาศณวันที่  ๑๘  มีนาคมพุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน อ่านต้นฉบับhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/063/T_0001.PDF