มหาดไทยประกาศบุคคลสละสัญชาติไทยจำนวน 19 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเสียสัญชาติไทย เมื่อวันที่ 19 มี.ค.2563

โดยระบุว่า ด้วยบุคคลผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยและสัญชาติอื่น หรือผู้ซึ่งได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงไว้ถูกต้องย่อมสละสัญชาติไทยได้ ตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่๒)พ.ศ. ๒๕๓๕รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๕ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ. ๒๕๐๘ อนุญาตให้บุคคลผู้มีสัญชาติไทยดังกล่าวสละสัญชาติไทยได้ซึ่งมีผลให้บุคคลดังกล่าวเสียสัญชาติไทยโดยการสละสัญชาติไทย ตามความในมาตรา ๒๒แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ. ๒๕๐๘ จํานวน ๑๙ ราย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้